2.7 Riskien hallintatoimet

Riskisalkku tarjoaa hyvän alustan riskien hallintatoimien suunnitteluun, vastuiden määrittelyyn ja seurantaan.

Riskisalkku tukee riskienhallinnan prosessia

Riskisalkku voi tukee riskienhallinnan prosessia monin tavoin. Riskisalkku voi esimerkiksi muistuttaa tarvittavista riskienhallintatoimista ja niiden aikataulusta vastuuhenkilöille. Riskisalkku voi ohjata riskien tarkastelua – jos riskillä on erillinen kirjaaja ja omistaja, voidaan kirjaajan tekemät muutokset osoittaa omistajalle hyväksyttäväksi. Tällöin riskisalkku pysyy jatkuvasti ajan tasalla. Samalla tavoilla esimerkiksi riskitoleranssin ylittyminen voi johtaa ilmoitukseen tai hyväksymistarpeeseen ylemmillä tahoilla. Riskisalkussa voidaan myös käynnistää syklin mukainen riskienarviointikierros, jolloin jokainen riski tarkastetaan ja hyväksytään uudelleen ennen raportointia.

Toimenpidekategoriat

Kun organisaatio on tunnistanut ja arvioinut riskinsä, se yleensä harkitsee erilaisia strategioita näiden riskien käsittelyyn. Toimenpiteiden kategorisointi voi auttaa laajentamaan käsitystä mahdollisista hallintakeinoista, mutta joskus se halutaan valita riskikohtaisesti riskisalkussa. Toimenpiteiden pääkategoriat ovat seuraavat:

Poistaminen – Lopetetaan toiminta tai käytäntö, josta riski aiheutuu. Esimerkiksi, jos tuotteessa on liikaa vikoja ja se aiheuttaa oikeudellisia ongelmia, yritys saattaa päättää lopettaa sen tuotannon.

Lieventäminen – Toteutetaan toimenpiteitä riskin todennäköisyyden tai vaikutuksen vähentämiseksi. Esimerkkejä voivat olla turvallisuusprotokollat, laaduntarkastukset, koulutusohjelmat tai muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Myös resurssien lisääminen voi tulla kysymykseen.

Siirtäminen tai jakaminen – Siirretään riski toiselle osapuolelle tai jaetaan se toisen osapuolen kanssa. Vakuutus on yleinen tapa siirtää taloudellista riskiä. Organisaatiot voivat myös käyttää sopimuksia tietyntyyppisten riskien siirtämiseen, kuten vastuuvapauslausekkeet.

Hyväksyminen – Joskus paras vaihtoehto on hyväksyä riski. Tämä pätee erityisesti riskeihin, jotka ovat epätodennäköisiä tai joilla olisi minimaalinen vaikutus liiketoimintaan. Yritykset yleensä säilyttävät riskejä, kun riskin vakuuttamisen kustannukset tai muiden riskienhallintastrategioiden toteuttaminen ylittävät mahdollisen riskistä johtuvan tappion.

Hyödyntäminen Tämä on harvinaisempaa, mutta siinä organisaatio näkee tietyt riskit mahdollisuuksina. Jos riski voisi olla mahdollisuus oikeissa olosuhteissa, organisaatiot saattavat suunnitella sen hyödyntämistä taloudellisesti.

Hallintatoimet salkussa

Salkun riskienhallintasuunnitelma muodostuu edellä kuvattujen strategioiden yhdistelmästä, joka on räätälöity organisaation erityisten riskien ja riskinottohalukkuuden mukaan.

Riskien omistajien tehtävä on varmistaa ja seurata, että suunnitellut toimenpiteet toteutuvat.

On myös erittäin tärkeää viestiä ja integroida riskienhallintastrategiat kaikilla organisaation tasoilla, jotta hallinta on johdonmukaista ja tehokasta.