2.5 Salkkujohtaminen riskienhallinnassa

Salkkujohtamisesta on tullut suosittu tapa tukea organisaation johtamismallia. Menetelmä soveltuu myös riskienhallintaan.

Riskisalkunhallinta on systemaattinen, toistuva prosessi. Se kattaa riskien tunnistamisen, arvioinnin, priorisoinnin ja hallintatoimet.

Riskisalkku

COSO ERMin periaate 14 korostaa salkkunäkymän tärkeyttä riskienhallinnassa. Jos riskejä hallitaan eristyksissä ottamatta huomioon muita riskejä, voi syntyä tehottomuutta ja mahdollisesti konflikteja. Tästä syystä on olennaista nähdä riskit osana organisaationlaajuista riskiportfoliota.

Toinen salkutusta puoltava näkökulma on yksittäisen riskien vakavuuden arviointi. Esimerkiksi liiketoimintayksikön tasolla merkittävältä näyttävä riski voikin olla melko merkityksetön, kun sen yhdistää muihin riskeihin ja kun sitä tarkastelee organisaation korkeammalta tasolta. Ja päinvastoin: pienet erilliset riskit voivat yhdistyä suureksi ja merkittäväksi.

Riskisalkunhallinnan tavoitteet

Seuraavassa on lueteltu riskisalkunhallinnan tavoitteita, joita siihen siirtyvät yritykset tyypillisesti asettavat.

Viestintä

Riskisalkku on tehokas keino viestiä, koska tieto on yhdenmukaisessa muodossa ja helposti raportoitavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Se palvelee suunnittelua, ohjausta ja vaikutusten tarkastelua.

Läpinäkyvyys

Kun työnkulut ja salkun sisältö ovat kaikkien asianosaisten tiedossa ja saavutettavissa, päätösten ajoitus ja perustelut ovat ymmärrettäviä ja jäljitettäviä.

Päällekkäisyyksien poistuminen

Varsinkin suurissa organisaatioissa eri yksiköt tai tiimit voivat tietämättään tehdä päällekkäistä työtä. Kun salkkujen sisältö on avoimesti organisaation käytettävässä, tältä on helpompi välttyä.

Optimoitu resurssien käyttö

Salkutukseen oleellisesti kuuluva resurssisuunnittelu ulottuu yhtä toimintoa tai hanketta laajemmalle ja palvelee yksilöitä, projekteja ja koko organisaatiota.

Reaaliaikainen tilannekuva

Johdolla on ajantasainen kuva riskien nykytilasta, historiasta ja tulevaisuudesta. Riskisalkku kertoo selkeästi, toteutuuko yrityksen riskinottokyky projekteissa ja muussa toiminnassa.

Elinkaariajattelu

Päätösten tulosten ja vaikuttavuuden tarkastelu on ulotettavissa ideoista jälkiarviointiin.