2.10 Yhteenveto

Osan 2 yhteenveto:

  • Riskienhallintaprosessi koostuu tunnistamisesta ja luokittelusta, analyysista, hallintatoimenpiteistä ja raportoinnista
  • Yksi käytetyimmistä luokitteluista on jakaa riskit neljään luokkaan: 1) Strategiset riskit, 2) Operatiiviset riskit, 3) Taloudelliset riskit, 4) Vahinkoriskit
  • Riskien vaikutusten ja todennäköisyyden arviointiin voi käyttää vakioasteikkoja.
  • Riskimatriisi visualisoi riskit merkittävyyden ja todennäköisyyden mukaan. Se auttaa priorisoimaan riskien hallintaa.
  • Riskisalkku on tapa hallita organisaation riskejä kokonaisuutena. Se auttaa myös raportoimaan ja ohjaamaan riskien hallintaa.
  • Riskisalkku voi kytkeytyä organisaation muihin johtamissalkkuihin ja järjestelmiin.

Kysymyksiä oppitunnista 2.

Harjoitustehtävät