2.1 Riskienhallintaprosessi

Riskienhallinta salkussa koostuu seuraavista päätehtävistä:

  • Tunnistaminen ja luokittelu on riskien kuvaamista ja ryhmittelyä salkutuskriteerien mukaisesti.
  • Analyysi sisältää toteutumisen todennäköisyyden ja vaikuttavuuden arviointia ja riskien priorisointia kokonaisuutena ja päätelmien tekemistä niiden kriittisyydestä.
  • Riskien hallintatoimenpiteet pyrkivät eliminoimaan riskejä, vähentämään niiden toteutumisen mahdollisuutta tai hyväksymään riskit. Joskus riskit ovat siirrettävissä esimerkiksi vakuuttajalle.
  • Raportointiin sisältyy riskisalkun tilannekuvan tarkastelua, arviointia ja salkun ajan tasalla pitämistä.
Riskienhallintaprosessi

Riskienhallintaprosessi voi sisältää eritasoisia toisiinsa kytkeytyviä prosesseja tai syklejä.

Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Prosessit voi ajoittaa vuosikalenterin mukaan tai ne voi käynnistää tietyn tapahtuman seurauksena. Ylimmän johdon tekemä arviointi ja hyväksyntä on sovitettava osaksi strategiaprosessia tai vuosiraportointia. Esimerkiksi investointihankkeen arviointi voi olla tapahtuma, joka käynnistää sen riskiarvioinnin.

Yksittäisiä riskejä tarkastellaan säännöllisesti, jotta jokin syklin mukainen raportointi ja päätöksenteko on mahdollista. Riskejä voi tarkastella myös jatkuvasti tai aina kun ympäristössä tapahtuu muutos. Tällöin riski päivitetään ja analysoidaan, ja salkunhallintaprosessi ohjaa seuraavaksi muutoksen hyväksyntään. Näin riskisalkku tarjoaa aina ajantasaisen kokonaiskuvan.